Marimorena, 2003. 36 1/2" x 52"

Marimorena, 2003. 36 1/2